EducationBro - ວາລະສານການສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ Chernivtsi

ວິທະຍາໄລເທກນິກແຫ່ງຊາດຂອງ Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່

National Aviation University

ວິທະຍາໄລ State Sumy

Ternopil ວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ

Ivano-Frankivsk ວິທະຍາໄລເທກນິກແຫ່ງຊາດຂອງນ້ໍາມັນອາຍແກັສ

Odessa ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ Mechnickov

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ Ivan Franko ຂອງ Lviv

Lviv Polytechnic ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຂອງ Kyiv, Mohyla Academy