പരിശുദ്ധൻ കഥ


നമുക്കു ഒരു ചെറിയ പ്രോജക്റ്റ് ആകുന്നു, എന്നാൽ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ രസകരമായ ചരിത്രവും. പദ്ധതിയുടെ സ്ഥാപകരായ തികച്ചും പുതിയ സൃഷ്ടിക്കാൻ ധാരാളം സഞ്ചരിച്ചു, അതുല്യമായ ഉപയോഗപ്രദമായ “EducationBro” – വിദേശത്ത് മാഗസിൻ പഠിക്കുക.
നമ്മുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ടീം അനുഭവത്തോടെ അന്താരാഷ്ട്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, സർവകലാശാലയുടെ റെക്ടർ, യുവ സംരംഭകർക്ക് രസകരമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൂടി സജീവ ആളുകൾ.

നാം വിദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അറിയുന്നു:

  • as students;
  • as the applicants;
  • അധ്യാപകരായി;
  • സർവകലാശാലകൾ പോലെ;
  • മാതാപിതാക്കൾ ആയി.

എല്ലാ ദിവസവും, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ വിദേശ കൂടുതൽ സുഖ വരുത്തുവാൻ പുതിയ സവിശേഷതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം


എല്ലാവരും രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന അവസരം വേണം “EducationBro” will helps with it. ദി “EducationBro” മാഗസിൻ ഒരു ആണ് “മഞ്ഞുമലയുടെ അഗ്രം”, വളരെ വേഗം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അനുവദിക്കും. നിങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം അനുയോജ്യമായതാണ് ഒരു രാജ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ജീവിതനിലവാരം ചെലവ്. Enroll to the best university and easy to get a quality education. അന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏതു രാജ്യത്തെ ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുക.
ഇതെല്ലാം “EducationBro” can.