EducationBro - अध्ययन विदेश पत्रिका

Chernivtsi राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

राष्ट्रिय खनन विश्वविद्यालय

राष्ट्रिय उड्डयन विश्वविद्यालय

सुमी राज्य विश्वविद्यालय

Ternopil राष्ट्रीय आर्थिक विश्वविद्यालय

Ivano-Frankivsk राष्ट्रीय प्राविधिक विश्वविद्यालय तेल र ग्याँस को

ओडेसा राष्ट्रीय Mechnickov विश्वविद्यालय

इवान Franko राष्ट्रीय विश्वविद्यालय Lviv को

Lviv पलिटेक्निक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कीव-Mohyla एकेडेमी को