රුසියාවේ වෛද්ය විශ්වවිද්යාල ශ්රේණිගත 2016


රුසියාවේ ඉහළ වෛද්ය විශ්වවිද්යාල. වෛද්ය විශ්වවිද්යාල ශ්රේණිගත

"EducationBro" අද මැගසින් ශ්රේණිගත සූදානම් 2016 ඔබ වෙනුවෙන් රුසියාවේ වෛද්ය විශ්ව විද්යාල. අපි මෙම තොරතුරු ජාත්යන්තර සිසුන් සඳහා හොඳම විකල්පය තෝරා ගැනීමට උදව් වනු ඇතැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රුසියාවේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරීමට. රුසියාවේ MBBS පාඨමාලා උසස් තත්ත්වයේ හා අඩු ටියුෂන් ගාස්තු වලට.

අපි ශ්රේණිගත සඳහා මෙම විකල්ප සඳහා බලයි (වැදගත් කම අනුව අවරෝහණ ක්රමයට):

  • අධ්යාපනයේ ගුණාත්මක බව
  • විශ්ව විද්යාල ගැන විදේශ සිසුන් විමර්ශණය
  • විශ්ව විද්යාලයේ විදේශ සිසුන් සංඛ්යාව
  • විශ්ව විද්යාල භූමිය සහ උපකරණ නූතන
  • අධ්යාපනය සඳහා යන පිරිවැය
  • විශ්ව විද්යාල පිහිටා ඇති මෙම නගරය
  • මෙම වෙබ් අඩවියේ ලැබිය හැකි හා සමාජ පිටු. ඔවුන්ගේ යාවත්කාලීන සංඛ්යාත.

8. රොස්තොව්හි රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


රොස්තොව්හි රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. රුසියාවේ අධ්යයනය MBBSමෙන්න අංකය 8 රුසියාවේ ශ්රේණිගත හොඳම වෛද්ය විශ්වවිද්යාල තුළ 2016. ඒක රොස්තොව්හි රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. එය විදේශ සිසුන් අතර ඉතා ජනප්රිය. ඇත්තෙන්ම එය නූතන විශ්ව විද්යාලවලට අවශ්ය සහ එහි වෙබ් අඩවිය සහ සමාජ ජාල පැතිකඩයන් යල්පැන. හොඳ අධ්යාපන සියල්ල ආවරණය නො හැකි. විශ්ව විද්යාල එහි රූපය මත වැඩ කළ යුතුයි. ඒ කෙසේ වුවත්, මෙම විශිෂ්ට රුසියාවේ medicinу අධ්යයනය කිරීමට සිදු හෝ යුරෝපයේ පවා.

 

 

 

7. Krasnoyarsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


Krasnoyarsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. රුසියාවේ Study Medicineකිසිම වෙනසක්, Krasnoyarsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ සයිබීරියාවේ හොඳම විශ්ව විද්යාල වලින් එකකි (රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ කලාපයේ). එය සමාන ප්රශ්න තිබෙනවා #7 අපගේ වෛද්ය වර්ගීකරණය. අපට කිව හැකි, අපගේ ශ්රේණිගත මෙම විශ්ව විද්යාල ද එම තනතුර ඇත ඇති බව. නමුත් කෙනෙක් උසස් විය යුතු. අපි KrasSMU ටිකක් යහපත් බව තීරණය. මෙම ඉදිරි වසර පරීක්ෂා ඉඩ දෙනවා.

 

 

 

6. වොල්ගොග්රෑඩය රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


වොල්ගොග්රෑඩය රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ . රුසියාවේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරීමට. රුසියාවේ MBBS පාඨමාලා.වොල්ගොග්රෑඩය රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ RSMU වාගේ එම (#8) හා හා KrasnSMU (#7). මෙම විශ්ව විද්යාල පාහේ සමාන වේ. පවා සිසුන් මතය ඉතා similiar වේ. ඒ නිසා, ඔබ මේ විශ්ව විද්යාල betweent තෝරා ගත හැකිය, උදාහරණයක් ලෙස සිතීම, භූගෝලීය විද්යාව හෝ දේශගුණය ගැන.

 

 

 

5. Novosibirsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


Novosibirsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. රුසියාවේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරීමට. රුසියාවේ MBBS පාඨමාලාසයිබීරියාවේ පිහිටි රුසියානු වෛද්ය විශ්වවිද්යාල ගොඩක්. ප්රශ්නය විදේශීය සිසුන් සයිබීරියාවේ දේශගුණික ආදරය කරන්නේ නැති බව ය. එහෙත්, මේ විශ්ව විද්යාලවල සියළුම නියමයි. ඒ නිසා, Novosibirsk රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ ගත #5 රුසියාවේ අපගේ ඉහළම වෛද්ය විශ්වවිද්යාල තුළ එම තත්ත්වය 2016.

 

 

 

 

4. සයිබීරියාවේ රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


සයිබීරියාවේ රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. රුසියාවේ Study Medicine. රුසියාවේ අධ්යයනය MBBSසයිබීරියාවේ රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ පෙර විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනය සමාන ඉහළ ගුණාත්මක. එහෙත්, එය වඩා මෝර්ඩ්න් විශ්ව විද්යාලවලට හා උපකරණ ඇති. වෙබ් අඩවිය ද යහපත් වේ. විදේශීය සිසුන් මෙම විශ්වවිද්යාලයේ ප්රේම, එහෙත් ඔවුන්ගෙන් සමහර සයිබීරියාවේ දී දේශගුණික කැමති නැහැ. ඒ නිසා එය ඔබගේ කැමැත්තයි. කෙසේ හෝ, සයිබීරියාවේ රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ රුසියාවේ හොඳම විශ්ව විද්යාල මත සහ යනු #4 රුසියාවේ වෛද්ය විශ්ව විද්යාල EducationBro ශ්රේණිගත දී 2016.

 

3. Pavlov පළමු ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


Pavlov පළමු ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් බොහෝ විට රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ සංස්කෘතික අගනුවර ලෙස ඉල්ලා සිටී. හා මේ ප්රාග්ධනය විශාල විශ්ව විද්යාල විශාල සංඛ්යාවක් ඇති. Pavlov පළමු ශාන්ත පීටර්ස්බර්ග් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ එම විශ්වවිද්යාලවල එකක්. විදේශීය සිසුන් එය ප්රේම. එය රසවත් ස්ථාන විශාල සංඛ්යාවක් සමග නගරයේ සුන්දරත්වය නවීන උපකරණ හා පිහිටා ඇත. ගුණාත්මක අධ්යාපනය ද ඉහළ. SPSMU හොඳ තේරීම වේ.

 

 

2. රුසියානු ජාතික පර්යේෂණ වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


රුසියානු ජාතික පර්යේෂණ වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. රුසියාවේ Study Medicine. රුසියාවේ අධ්යයනය MBBSපාහේ පළමු. ටිකක් දිනා ගැනීමට ප්රමාණවත් නොවේ. එහෙත්, අපේ ශ්රේණිගත ඕනෑම තැනකට – මෙම විශිෂ්ට ප්රතිඵලය. හමුවෙයි රුසියානු ජාතික පර්යේෂණ වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ #2 රුසියාවේ හොඳම වෛද්ය විශ්වවිද්යාල වර්ගීකරණය. විදේශීය සිසුන් එය ප්රේම. එය මොස්කව් පිහිටි, රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ අගනුවර. ඔයා කවදාවත් මේ නගරයේ කම්මැලි හිතෙනවා ඇත. RNRMU විශිෂ්ට ස්ථානයක් රුසියාවේ වෛද්ය විද්යාව හැදෑරීමට.

 

 

 

1. පළමු මොස්කව් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ


පළමු මොස්කව් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ . රුසියාවේ Study Medicine. රුසියාවේ අධ්යයනය MBBSමෙන්න රුසියාවේ හොඳම වෛද්ය විශ්ව විද්යාලය වේ. එය රුසියාවේ MBBS හෝ අන් අය අධ්යයනය කිරීම සඳහා හොඳම ස්ථානය වන්නේ. එය ලෝකයේ හොඳම එකක්. ඒක පළමු මොස්කව් රාජ්ය වෛද්ය විශ්ව විද්යාලයේ. එය ප්රතිඵලයක් ලෙස මෙය “රුසියාව 2016 දී වෛද්ය විශ්ව විද්යාල EducationBro ශ්රේණිගත”. MSMU ගනී #1.